AYDINLATMA METNİ: Sayın İlgili, Denge İstanbul Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (“Mazars Denge”), Mazars Denge Hizmetlerini tanıtmak, yürürlükteki yeni vergi uygulamaları hakkında doğrudan bilgi vermek üzere web tabanlı seminerler (“Webinar”) düzenlemektedir. Webinar’a katılımınız sırasında ad-soyad, e-posta adresi, organizasyon bilgisi, unvan gibi kişisel verileriniz talep edilmektedir. 1. Kişisel Verileri İşleme ve Kullanma Amaçlarımız ve Hukuki Sebeplerimiz Webinar’a kayıt sırasında doldurduğunuz form aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizi, katılımcı kaydının oluşturulması, Webinar’a katılımınızın sağlanabilmesi, katılımcılar tarafından suç unsuru teşkil edecek fiillerde bulunulmasının önüne geçilmesi veya böyle bir fiil söz konusu olması halinde varsa yargı mercilerinden gelen taleplere cevap verilmesi amaçlarıyla işleyebilmekte, kullanabilmekte, saklayabilmekteyiz. İlgili mevzuat kapsamında, açık rızanızın, onayınızın olduğu ve katılım formundaki e-posta bilgilerini doldurduğunuz hallerde kişisel verileriniz ayrıca; Webinar sonrası değerlendirme anketi gönderilmesi, Linkedin, Twitter gibi platformlar aracılığıyla Webinar konusu ile ilgili dijital iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve amacıyla da kullanılabilir. Bu bölümde belirtilen amaçların söz konusu olduğu durumlarda kişisel verileriniz, sizin bu yönde açık onayınız olmaksızın işlenmeyecektir. Mazars Denge ile aranızda Webinar dışında bir sebepten kurulmuş, farklı bir hukuki, sözleşmesel ve sair herhangi bir ilişki olması halinde, bu ilişkiler kapsamında Mazars Denge'ye iletilen kişisel verileriniz (Webinar kapsamında iletilenlerle aynı olsa dahi) söz konusu ilişkinin hüküm ve koşullarına tabi olacaktır. Kişisel verileriniz, T.C. Anayasası, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca “İlgili kişinin açık rızasına başvurulması” ve rıza şartına bağlı olmayan kişisel verileriniz için yine aynı Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan c, ç, e ve f bentleri uyarınca; “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”; “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”; “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ikincil düzenlemelerine uygun şekilde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, saklanabilecek ve yasal saklama sürelerinin sona ermesinin ardından şirketimizin uygun gördüğü veri imha yöntemi uyarınca silinecek; yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. 2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler: Katılımcı verileri, yukarıda 1. maddede belirttiğimiz amaçlar kapsamında ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte bulunan emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak; (i) Yargısal merciler ve kamu otoritelerine, (ii) Webinar’ın katılıma sunulabilmesi için platform sağlama hizmetinden faydalandığımız yurt içindeki veya yurt dışındaki hizmet sağlayıcı firmalara, Webinar’a katılım süreçlerinin sağlanması ve Webinar’ın kayıt altına alınması ile sınırlı olarak, (iii) Ayrıca açık rızanızın, onayınızın olduğu hallerde yurt içinde veya yurt dışında olabilecek Linkedin, Twitter gibi platformlara, Mazars Denge hizmetleri ile ilgili özelleştirilmiş iletişim faaliyetlerinin katılımcılara sunulabilmesi amacıyla ve bilgi eşleştirmek suretiyle; yalnızca iletişim ve dijital etkileşim faaliyetleri için gerekenle sınırlı ve ölçülü olmak koşuluyla aktarılabilir. 3. İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, İlgili Kişiler, Veri sorumlusu sıfatıyla “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili; • Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda ayrıntılı bilgiye Yasal Uyarı ve Gizlilik sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Adres: Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İşmerkezi No:2 K.1-2 Çağlayan, Kağıthane, İstanbul MERSİS No: 0291081988800015 Tel: +90 (212) 296 51 00 Web Sitesi: www.mazars.com.tr

AÇIK RIZA FORMU: Denge İstanbul Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars Denge) olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami ölçüde hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, veri sorumlusu olarak, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Kullanımına Dair Aydınlatma Metni” kapsamında belirtilmiş olan ve açık rızanızın varlığı halinde işlenebilecek ve aktarılabilecek verilerinize yönelik olarak da bilgilendirme sunmak isteriz. “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız. Unutulmamalıdır ki, aşağıda olumlu irade beyanınız ile vermiş olduğunuz açık rızanızı, her hangi bir zaman diliminde privacy@mazarsdenge.com.tr e-posta adresine göndereceğiniz ve hangi verilerinize dair açık rızanızı geri aldığınıza dair beyanınızı arz etmek suretiyle, aleyhinize hiçbir olumsuz durum yaratmayacak şekilde geri alabilirsiniz. Açık rızanızı vermemeniz (veya geri çekmeniz halinde), kişisel verileriniz yalnızca KVKK’nın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası; 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası ve KVKK’daki diğer istisnalar kapsamında işlenebilecek veya aktarılabilecektir. • Veri Sorumlusunun Webinar’ın gerçekleştirilebilmesi için kaynağını yurtdışından alan sunuculara elde ettiği kişisel verileri aktarabilmesine açık rızam vardır. Denge İstanbul Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından açıklanan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Kullanımına Dair Açık Rıza Metninin” tamamını okuduğumu, anladığımı ve özgür irademle değerlendirdiğimi arz ederim. Denge İstanbul Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. / Adres: Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İşmerkezi No:2 K.1-2 Çağlayan, Kağıthane / İstanbul MERSİS No: 0291081988800015 / Tel: +90 (212) 296 51 00 / Web Sitesi: www.mazars.com.tr