Eğitim Takvimi

Dış Ticaret Vergileri ve Bu Vergilerde Tasarruf Sağlayıcı Çözümler

Eğitim Konuları
denge-akademi-egitimler

Kimler Katılmalı?

-İthalat ve ihracat yapan firmalar ile lojistik firmalarının dış ticaret konusuyla ilgili her düzeydeki ve her unvandaki elemanları (dış ticaret, dış ticaret-lojistik, vergi, muhasebe ve finansman departmanlarının yöneticileri, uzmanları ve çalışanları). -Dış ticaret ve gümrük konularını içeren sınavlara girecekler. -Dış ticaret ve gümrük konularında bilgi sahibi olmak ve mevcut bilgilerini yenilemek isteyenler.

Neden Katılmalı?

-Dış ticaretle uğraşan ve dolayısıyla gümrük idareleriyle muhatap olan gerçek ve tüzel kişilerin, dış ticaret ve gümrük mevzuatı uyarınca yerine getirmek durumunda olduğu yükümlülüklerden biri de, özellikle ithalatta, vergi ödeme yükümlülüğüdür. Hangi durumlarda, hangi vergi yükümlülüğüyle karşılaşılacağının bilinmesi bunların iyi şekilde yönetimine olanak verir. - Vergi yükümlülüklerinin ve bunlara uyulmadığında karşılaşılacak yaptırımların farkında olunması, uyum sorunlarını ve bu suretle doğabilecek riskleri asgariye indirir. Risklerin asgariye indirilmesi firmaların sürdürülebilirliğine olumlu etki eder. - Dış ticarette ödenen vergilerin çoğunluğu maliyet öğesidir. Mal ithalatında ödenen katma değer vergisi gibi, indirilebilir nitelikte olan ve bu nedenle maliyet öğesi olmayan vergi de vardır. Bu bağlamda, maliyet öğesi olan ve olmayan vergilerin bilinmesi bunların gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde doğru şekilde ele alınmasını da sağlar. - Dış ticarete vergi getiren dış ticaret ve gümrük mevzuatı, bu vergilerden tasarruf sağlamaya olanak veren bazı kurum ve mekanizmaları da bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca, tercihli ticaret yapılan bazı ülkelerden yapılan belli malların ithalatında önemli vergi tasarrufları sağlama olanağı bulunmaktadır. Bu ve benzeri tasarruf olanaklarının farkında olmak ve bunlardan yararlanmak dış ticaret firmalarına önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. - Farklı ülkelerde kurulu bağlı ortaklıkları ve/veya iştirakleriyle dış ticaret ilişkisi içinde olan uluslararası şirketlerin transfer fiyatı politikalarını yalnızca vergi mevzuatının gereklerine göre biçimlendirmesi risklerden kaçınmak için yeterli değildir. Transfer fiyatı politikalarının, aynı zamanda, dış ticaret-gümrük mevzuatının gerekleriyle de uyumlu olması gerekir. Bu gereklilik dolayısıyla, uluslararası şirketlerin bünyesinde dış ticaret-gümrük mevzuatının öngördüğü vergisel yükümlülükler konusunda bilgi birikimi sahibi olunması da gerekir. Hem vergi hem de dış ticaret-gümrük mevzuatına uyumlu koordineli transfer fiyatı politikaları geliştirilmesi bu gerekliliğin yerine getirilmesine bağlıdır.

Eğitim Süresi

1 gün

Eğitim Programı

I. GENEL BİLGİLER
 
Bazı Ana Kavramlar/Deyimler (Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Gümrük İdaresi, Gümrük Yükümlülüğü, Gümrük Tarifesi, Tercihli Ticaret-Tercihli Tarife, Gümrük Birliği, Serbest Ticaret Alanı, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, A.TR Dolaşım Belgesi, EUR 1 Dolaşım Sertifikası vs.)
 
II. DIŞ TİCARETTE ALINAN VERGİLER VE MALİ YÜKLER
 
A. Gümrük Vergisi
B. Ek Gümrük Vergisi
C. Dampinge Karşı Vergi
D. Toplu Konut Fonu
E. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
F. Telafi Edici Vergi (İhracat Aşamasında Alınan İthalat Vergisi)
G.İthalatta Alınan Katma Değer Vergisi
34
H. İthalatta Alınan Özel Tüketim Vergisi
 
III. DIŞ TİCARETTE VERGİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
DOĞURAN GÜMRÜK REJIMLERI/OLAYLAR
 
A. Malın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulması
B. Malın Kısmi Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejimine Tabi Tutulması
C. Diğer Olaylar (Anlatılacak olayların iki örneğine aşağıda yer verilmiştir)
1. Rejim Hükümlerinin İhlali
2. Malın Yasaya Aykırı Olarak Gümrük Gözetiminden Çıkarılması
 
IV. DIŞ TİCARETTE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURMAYAN GÜMRÜK REJIMLERI/OLAYLAR
 
A. REJİMLER
1. Gümrük Antrepo Rejimi
2. Transit Rejimi
3. Şartlı Muafiyet Sistemli Dahilde İşleme Rejimi
4. Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejimi
5. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
B. B.OLAYLAR(Anlatılacak olayların üç örneğine aşağıda yer verilmiştir).
1. Malın Serbest Bölgeye Konulması
2. Malın Geçici Depolanması
3. Malın Geri Gelmesi
 
V. DIŞ TİCARETTE ALINAN VERGİLERDE MATRAH ve VERGİ HESABI (Örnek Olay Çözümü)
 
A. Vergi Hesabına Etki Eden Unsurlar (Menşe, Kıymet, Tarife vs)
 
VI. VERGİ TASARRUFU SAĞLAYAN ÇÖZÜMLER
 
A. Tercihli Ticaret
1. Serbest Ticaret Anlaşması Yapılan Ülkelerden İthalat
2. Gümrük Birliği Ülkelerinden İthalat
B. Serbest Ticaret Bölgelerinin Kullanımı
C. Antrepo Rejiminin Kullanımı
D. Dahilde İşleme Rejiminin Kullanımı
E. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminin Kullanımı
F. Geçici İthalat Rejiminin Kullanımı
VII. DIŞ TICARETTE ÖDENEN VERGILERIN GELIR/KURUMLAR VERGISI MATRAHLARINA ETKISI
 
VIII. VERGI KAYBINA BAĞLI OLARAK UYGULANAN CEZALAR

Eğitim Bedeli

(+KDV)

Eğitim Takvimi

ŞehirBaşlangıç TarihiBitiş TarihiEğitim Saati 
Şu an bu eğitime ait bir kayıt bulunmamaktadır.