Makale Arama


Etkinlik bulunamadı.

Yeni Gümrük Kanunu Taslağına İlişkin Görüşler (II) Cahit Yerci

Yeni Gümrük Kanunu Taslağına İlişkin Görüşler (I) Cahit Yerci

Türkiye - AB Gümrük Birliği Uygulaması ve Ek Mali Yükümlülükler Cahit Yerci

Gümrük Kanunu’nun 234’üncü Maddesi ve İthalatta Alınan KDV’de Ceza Uygulaması Cahit Yerci

Nakit Sermaye Artışında Faiz İndiriminden Yararlanmak İçin Ticari Esas Faaliyet Geliri Elde Edilmeye Başlanmış Olması Ve Bu Gelirlerin Toplam Gelirlerin %75’inden Fazla Olması Kesin Bir Ön Şart Mıdır? Güray Öğredik

Cari Dönemde Hazine Zararı Oluşmasa Dahi Gelecek Dönemlerde Hazine Zararı Oluşabilir İhtimali İle Gerekli Düzeltmeler Her Şekilde Yapılmalı Mıdır? Güray Öğredik

Olağanüstü Hal Düzenlemeleri Kapsamında Varlıklarına El Konulan Ve/Veya Kapatılan Kurum Veya Şirketlerden Olan Alacaklar Doğrudan Değersiz Alacak Kabul Edilebilir Mi? Güray Öğredik

Döviz Cinsinden Çek Veya Senedin Ciro Edildiği Tarihte Kur Farkı Hesaplanmalı ve Bu Kur Farkı Kdv’ye Tabi Tutulmalı mıdır? Güray Öğredik

Sabit Kıymet Alımında Faiz ve Kur Farkının Aktifleştirilmesine Dair Tebliğlerin Yasallığının, Seçimlik Hakkın Kullanım Zamanının, Her Hesap Döneminde Seçilen Yöntemin Değiştirilebilirliğinin İncelenmesi Güray Öğredik

Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Hesaplarının 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Düzeltilmesinde Özellik Arz Eden Bazı Konular Güray Öğredik

E-Fatura Yerine Kağıt Fatura Düzenlenmesinin Cezası Olabilir mi? Olursa Özel Usulsüzlük Mü Yoksa Usulsüzlük Cezası mı Olmalıdır? Güray Öğredik

Soru ve Cevaplarla Gümrük Borçlarının Yeniden Yapılandırımlası Rehberi Cahit Yerci

İmza Atan Taraflardan Olmadığı Halde Yurtdışında Düzenlenen bir Kağıdın Hükümlerinden Faydalanan Mükellef Damga Vergisi Ödemek Zorunda mıdır? Güray Öğredik

Yurtdışındaki İştirakin Kâr Yedeklerinden Gerçekleştirdiği Sermaye Artışı Sonucu Elde Edilen Bedelsiz Hisseler Gelir mi Yazılmalıdır? Güray Öğredik

Sermaye Artırımı İndiriminde Sermaye Artışının Yatırımlarda Kullanıldığı Nasıl Tespit Edilebilir? Güray Öğredik

Gider Karşılığı Alınan Avanslar Serbest Meslek Kazancına Dahil Edilmeli midir? Güray Öğredik

ÇOK SAYIDA TAŞINMAZ VEYA İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞI YAPANLAR KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNALARINDAN YARARLANAMAZ MI? Güray Öğredik

İhracat Teslimlerine İlişkin Hizmetler Güray Öğredik

ÖTV’nin KDV Matrahına Dahil Olacağına Dair Anayasa Mahkemesi Kararı Güray Öğredik

Yurtdışından Gelen Grup İçi Hizmet Faturalarında Hizmetin Gerçekten Alındığının İspat Edilmesi, İspat Edilememesi Halinde Karşılaşılacak Vergisel Riskler Güray Öğredik

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge personelinin Bölge Dışında Geçirdiği Süre Olması Durumunda Ücretlerin Vergilendirilmesi Emre Yayla

AR-GE MERKEZLERİNDE 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA AR-GE İNDİRİMİ Emre Yayla

Karın Sermayeye Eklenmesi Neticesinde Verilen Bedelsiz Hisse Senetlerinin Vergisel Sonuçları ve Özellikli Durumlar Emre Yayla

Bedelsiz Hisseler Gelir mi Yazılmalıdır? Güray Öğredik

İlişkili Kişilere Faiz Karşılığı Borç Veren Bir Şirket Tefeci midir? Güray Öğredik

Yurtdışında Ödenen Vergiler Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kısmen veya Tamamen Mahsup Edilememesi Durumunda Gider Yazılabilecek midir? Güray Öğredik

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik

Örtülü Sermaye Uygulamasında Borç Veren Tam Mükellef Kurumun Elde Ettiği Faiz Gelirinin “Tamamı” “Her Zaman” İştirak Kazancı İstisnası Şeklinde Düzeltilebilir mi? Güray Öğredik

Limited Şirket Pay Senedi Satış Kazancında Değer Artış Kazancı Hükümleri Ve Yurtdışındaki Şirketin Türkiye’de Sahip Olduğu Limited Şirket Pay Senedinin İktisap Edilmesi Halinde Kdv Sorumluluğu Güray Öğredik

680-Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları Hesabına Kaydedilmesi Gereken Genel Üretim Gideri Mahiyetindeki Amortismanların Maliyet Muhasebesi Açısından Önemi Hülya Yavuzcan Çolak

Borçlu İçin İflasın Ertelenmesi Kararı Verilmişse Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabilir mi? Güray Öğredik

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Kasa Ve Ortaklardan Alacaklar Hesaplarını Düzelten Mükelleflerin Gider Yazdıkları Tutarların Dağıtılabilir Ticari Kârın Tespitinde Dikkate Alınamayacağına Dair Genel Tebliğ Düzenlemesi Güray Öğredik

Yurtdışındaki Ortağın Teminatı İle Türkiye’deki Bankalardan Kredi Kullanılmasının Vergisel Sonuçları Hülya Yavuzcan Çolak

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Hülya Yavuzcan Çolak

Kredi Kullanılarak Hisseleri İktisap Edilen İştirak Devralınırsa, Krediye Dair Finansman Giderlerinin Akıbeti Ne Olacaktır? Hülya Yavuzcan Çolak

6552 Sayılı Torba Kanun İle Fiktif Kasa Mevcudu İle Ortaklardan Alacakların Gider Yazılması Nedeniyle Yıl Sonu Bilançosunda Ticari Zarar Oluşacak Mükellefleri Kâr Dağıtımı Sırasında Bekleyen Vergisel Risk Güray Öğredik

Şartlı Muafiyet Rejimlerine Genel Bir Bakış Cahit Yerci

Faktoring Şirketlerinin Şüpheli Alacak Sorunu Halen Devam Ediyor Güray Öğredik

İhraç Kaydıyla Teslim Aldığı Malı Süresinde İhraç Edemeyen İhracatçı İmalatçıya Ödediği Kdv’yi İndirim Ve İade Konusu Yapabilir Mi? Hülya Yavuzcan Çolak

Küçük Alacaklar İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılmasının Usul Ve Esasları Hülya Yavuzcan Çolak

HURDA ARAÇ (OTOMOBİL, KAMYON, KAMYONET, İŞ MAKİNELERİ …V.B.) SATIŞLARI KDV’DEN İSTİSNA MIDIR? Güray Öğredik

CİRO PRİMLERİ VE KDV İNDİRİM ZAMANI MUAMMASI Hülya Yavuzcan Çolak

İHRAÇ KAYDIYLA SATIN ALINAN MALIN İMALATÇIYA İADE EDİLMESİ Hülya Yavuzcan Çolak

Yeni KDV Genel Uygulama Tebliğinde D.İ.İ.B. Sahibi Alıcılara Yapılan Teslimlerde KDV İstisnası Uygulaması ve KDV İadesi Hülya Yavuzcan Çolak

ÖKC/PSF İle Belgelendirdiğiniz “İşle İlgili, Gerçek Bazı Harcamalar KKEG Olabilir Ve KDV’Sİ İndirilemeyebilir; KDV İadelerinde Ciddi Sorunlar Yaşanabilir Hülya Yavuzcan Çolak

Bazı KDV’den İstisna Teslimler İçin KDV İade Talebi Olmasa Dahi Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulması Zorunluluğu Getirilmiştir Hülya Yavuzcan Çolak

Ogs-Hgs Ücretlerinde KDV İndirimi Hülya Yavuzcan Çolak

2014 Yılı Mali Tatil Uygulamaları Hülya Yavuzcan Çolak

Fiili İhracı/Teslimi Ertesi Döneme/Yıla Sarkan Yurt İçi ve Dışı Satışlarda Maliyetin ve Hasılatın Ait Olduğu Dönem Hülya Yavuzcan Çolak

Vergi Usul Kanunu Gereği Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi 1992 Yılından Beri Zorunluluktur Hülya Yavuzcan Çolak

2014 Yılı Sonuna Kadar Yerine Getirilmesi Zorunlu Olan E-defter Geçiş Süreci Hakkında Hatırlatmalar Hülya Yavuzcan Çolak

Af Kanunu Nedeniyle Kayıtlardan Silinen Tutarların Yarattığı Zararın Kardan Mahsubu Kar Dağıtımı Sayılmaktadır Hülya Yavuzcan Çolak

Hurda Araç Satışları “Hurda Metal” Kavramı Dahilinde KDV’den İstisna mıdır? Güray Öğredik

E-Defter Tutmaya Başladıktan Sonra Fiziki Ortamdaki Defterlere Kapanış Tasdiki Ne Zaman Yapılacak? Hülya Yavuzcan Çolak

Yurtdışı kredi faizinde KDV beyan zamanı makalesi Güray Öğredik

6545 Sayılı Kanun ile Vergi Yargısı Sürecine Yönelik Yapılan Değişiklikler Güray Öğredik

Yurtdışından Sağlanan Serbest Meslek Hizmetleri ve Yeni Nesil Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Hakan Keklikçi

Sat ve Geri Kirala (Sell & Leaseback) İşleminin Finansal ve Vergisel Avantajları Güray Öğredik

Forex Kazançlarda Vergi Belirsizliği Güray Öğredik

Kiralanan Arsa Üzerine Kiracı Tarafından Yapılan Binaya İlişkin Harcamaların Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi Güray Öğredik

Döviz Cinsi Avansların Değerlemesi Sonucunda Oluşan Kur Farkları Nasıl Muhasebeleştirilmelidir? Güray Öğredik

Yabancı Personel Hakkında Güray Öğredik

Gider Pusulası İle Aynı kişiye Sürekli Yapılan Ödemelerde Sigorta ve Vergi Riskleri Güray Öğredik

Forex Kazançlarında Vergi Belirsizliği Güray Öğredik

Gayrimenkul Kaynaklı Kazanç Ve Servetlerin Vergilendirilmesi Güray Öğredik

Dönemsellik Ve Tahakkuk İlkeleri Çerçevesinde Ciro Priminde Kdv Kanunu Madde 35 Kapsamında Matrahta Değişikliğin Vuku Bulduğu Dönem İle Gelir Ve Giderin Ait Olduğu Dönemin Tespiti Güray Öğredik

Yurtdışında Mukim Kurumların Türkiye’deki Taşınmaz Satışlarının Vergilendirilmesi Güray Öğredik

Kira Ödemelerinin Çek, Mal Mukabili Veya Tamir Tadilat Masraflarına Mahsuben Ödenmesine Vergi Dairelerinin Tevsik Zorunluluğu Açısından Konuya Dar Açılı Yaklaşımı Güray Öğredik

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır Güray Öğredik

Varlık Barışı Olarak Adlandırılan Kanuni Düzenleme Resmi Gazetede Yayınlanmıştır Güray Öğredik

SMM Ve YMM’lerin Mesken Olarak Kullandıkları Konutlarını Büro Olarak Da Kullanabileceklerine Dair Yasal Düzenleme Yapılmıştır Güray Öğredik

Vadeli Çekler Reeskonta Tabi Tutulabilecektir Güray Öğredik

İştirakin Devralınması Durumunda Veya İştirakin Tasfiyesi Halinde, İştirakin Kayıtlı Değeri İle Devrolan Ya Da Tasfiye Olan Şirketin Özsermayesi Arasındaki Olumsuz Fark Zarar Kabul Edilebilir Mi? Güray Öğredik

İhracatta Götürü Gider İndirimi Harcama Yapılmadan “Beyanname Üzerinden İndirim” Şeklinde Uygulanabilir Mi? Güray Öğredik

Bedelsiz Hizmet İfası Bağış Ve Yardım Olarak Değerlendirilebilir Mi Ve Vadeli Çek İle Yapılan Bağış Ve Yardım Hangi Dönem Kazancından İndirilecektir? Güray Öğredik

Vazgeçilen Alacağın Zarardan Mahsubu Ve Bu Mahsubun Muhasebeleştirilmesi, Değersiz Alacaklar İle Vazgeçilen Alacaklar Arasındaki Karşılıklı İlişkinin İncelenmesi Ve Özellik Arz Eden Bazı Durumlar Güray Öğredik

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi Zorunluluğu Güray Öğredik

Elektronik Tebligat Uygulama Süreci Ve Sürecin İşleyebilmesi İçin Alinmasi Gereken Kayitli Elektronik Posta Hesaplari Güray Öğredik

2012 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunuzu Hazırladınız Mı? Güray Öğredik

E-Defter Tutmak Ve E-Fatura Kullanmak Zorunda Olabilirsiniz! Güray Öğredik

Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Ayrılması Gereken Dönem, Alacağın Hâsılat Yaratan Bir İşlemden Kaynaklanması Zorunluluğu, Karşılık Ayrılması Sonrası Alacağın Takip Edilmesi Gerekliliği Ve İflas Ertelemesi Hükümleri Açısından Şüpheli Alacak Karşılığı Hakkında Özellik Arz Eden Durumlar Güray Öğredik

Ticari Defterlerin Tutulması, Kayıt Zamanı, Açılış, Ara Ve Kapanış Onayları (Tasdikleri) Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır Güray Öğredik

Yurt Dışından Gelen Ciro Primi Mahiyetindeki Credit Note Adlı Belgenin Muhasebeleştirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Başta Olmak Üzere Vergi Mevzuatı Açısından İncelenmesi Güray Öğredik

Kurumsal Sağlık Poliçelerinin Vergilendirilmesinde Yorum Değişikliği Mi Oldu? Değişikliğin Şirketlere Ve Sigorta Sektörüne Etkisi Güray Öğredik

Sermaye Avansı, Zarar Telafi Fonu, Sermaye Tamamlama Fonu Veya Benzeri Adlar Altında Kayıtlara Alınan Tutarlar Kayıtlara Alındığı Hesap Dönemi Sonuna Kadar Sermayeye Eklenmezse Vergiye Tabi Kurum Kazancına Dâhil Mi Edilecektir? Güray Öğredik

Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (ÇVÖA) Yürürlüğe Girdi, Geçmişte Fazla Yapılan Vergi Tevkifatlarına İade İmkânı Oluştu Mu? Bundan Sonrası İçin Oluşan Tereddütlü Konular Güray Öğredik

İhraç Kaydıyla Satın Alınan Malın İmalatçıya İade Edilmesi Güray Öğredik

Credit Ve Debit Note’ların Kdv Ve Gümrük Mevzuatı İle Maliye’nin Güncel Bir Özelgesi Kapsamında İncelenmesi Güray Öğredik

Şirketlerin Kat Karşılığı Arsa Teslimleri Taşınmaz Ticareti Yaptıkları Anlamına Mı Gelir? Güray Öğredik

Serbest Meslek Erbabının Müşterisinden Gider Karşılığı Aldığı Paralar Kazanca Dahil Edilmek Zorundadır Güray Öğredik

Arsa Karşılığı 150 M²’Yi Aşmayan Konut Tesliminde Müteaahhit Üzerinde Kalan Kdv Yükü Hakkında Güray Öğredik

Yeni TTK Kapsamında Nakit Sermaye Artışlarında %25 Blokaj Şartı, İç Kaynakların Sermayeye İlavesi Ve Primli Ödeme Güray Öğredik

İthalat İşlemlerinin Form Ba İle Bildirilmesinde Hangi Tutar Dikkate Alınmalıdır? Güray Öğredik

İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Mal Süresinde İhraç Edilemezse İhracatçı Ödeyeceği Kdv’ni İndirim Konusu Yapabilir Mi? Güray Öğredik

Personel Yemek Ücretlerinin Vergi Mevzuatındaki Yeri Ve Ciddi Hatalara Müsait Özellik Arz Eden Durumlar Güray Öğredik

Bayilerin Bodrosunda Kayıtlı Satış Elemanlarına Doğrudan Prim Mahiyetinde Menfaat Sağlanabilir Mi? Güray Öğredik

Due Dılıgence Raporları Hizmet İhracı Kapsamında Mıdır? Güray Öğredik

Bahşişler Gider Yazılamaz Mı? Bahşişler Ücret Geliri Midir? Güray Öğredik

Ciro Primi Faturasının Ertesi Yıl Tarihli Düzenlenmesi Halinde Kdv İndiriminde Yaşanan Sıkıntılar Güray Öğredik

Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yarattığı Problemler İle Birlikte Yürürlüğe Girdi Güray Öğredik

Yeni Türk Ticaret Kanunu Ve Vergi Mevzuatı Kapsamında Şirketlerde Avans Kâr Dağıtımı Nasıl Yapılacaktır? Güray Öğredik

Basit Usule Tabi Servis İşletmecisinin Faturasında “Kdv Dahil” İbaresi Kullanmasının Vergisel Sonuçları Güray Öğredik

Yurt Dışındaki Firmalardan Elde Edilen Ciro Primi Mahiyetindeki Tutarlar Katma Değer Vergisine Tabi Midir? Güray Öğredik

Son Değişiklikler Sonrası Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinimleri Güray Öğredik

Vadeli Mal Ve Hizmet Alımlarında Oluşan Kur Farklarının Örtülü Sermaye Açısından Değerlendirilmesi Hakan Keklikçi

6009 Sayılı Kanun İle Vergi İncelemelerinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yapılan Yeni Düzenlemeler Erkan Yetkiner

Grup İçi Hizmetlerde Transfer Fiyatlandırması Metin Duran

Transfer Fiyatlandırmasında Hazine Zararı Kavramı Ve Uygulamalı Örneklerle Dönemsel Açıdan Analizi Hakan Keklikçi

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Vergi Veya Vergi Dışı İncelemeler Karşısındaki Durumu Erkan Yetkiner

Yeni Bir Vergi Affı:5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Erkan Yetkiner

Türk Vatandaşlarına Ait Olup Özel Amaçla Kullanılan Yabancı Bayraklı Yat, Kotra ve Her Türlü Motorlu Teknelere Af mı Geliyor? Erkan Yetkiner

Kriz Dönemlerinde Stok Değerlemesi Serkan Başar

Yurt Dışından Alınan Kredilerde Faiz Faturalarının Kurum Stopajı Ve Kdv Açısından Değerlendirilmesi Yıldız Arslan

Tübitak Tarafından Ar-Ge Projelerine Destek Olarak Verilen Hibelerin Vergilendirilmesi İbrahim Çelik

Türk Ticaret Kanun Tasarısında Elektronik İşlemler İle İlgili Yer Alan Yeni Düzenlemeler Erkan Yetkiner

Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katılma Payları Ve Özel Sağlık Sigortası Primlerinin Vergisel Boyutu ve Bordrolaştırılması Serkan Başar

Katma Değer Vergisi Kanunu 61 No’lu Tebliği Kapsamında Yapılan Bavul Ticareti Ve Kdv İade Uygulaması Egemen Çıtak

Kendiliğinden Uzayan Kira Sözleşmelerinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu Serkan Başar

Kar Dağıtımında Geçmiş Yıllar Zararları Geçmiş Yıllar Karlarına Hangi Sıra ile Mahsup Edilmeli ve G.V.K. Geç. Md.62 Açısından Özellik Arz Eden Bir Durum Serkan Başar

KDV Tevkifatına Taraf Olanların Yapacakları Muhasebe Kayıtları ve Beyan Şekilleri Serkan Başar

Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Zararı Vergiye Tabi Kazancın Tespitinde Kabul Edilir Bir Zarar mıdır? Güray Öğredik

Muhasebeci ve Denetçilerin Dönem Sonu İşlemlerinde Dikkat Etmeleri Gereken İşlemler Güray Öğredik

Gümrük Çıkış Beyannamelerinin Kapanması, GÇB Üzerinde Fiili İhraç Tarihinin Aranması ve DİİB Kapsamında Tecil Terkin İşlemlerinde YMM Raporu Hakkında Son Gelişmelerin Değerlendirilmesi Güray Öğredik

Gerçek Kişiler Tarafından Sahip Oldukları Gayrimenkulleri Satışta Değer Artış Kazancı Güray Öğredik

Ciro Primleri Tutarları ile Ticari Faaliyet Hacmi Arasındaki İlişki ve Ciro Primlerinin Muhasebeleştirilmesi Güray Öğredik

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ile (Aylık) Çocuk Yardımı Tutarları ve Sigorta Primi Hesabında Dikkate Alınmayacak (Günlük) Yemek Parası, (Aylık) Çocuk Zammı ve (Aylık) Aile Zammı Nas Güray Öğredik

Promosyon, Eşantiyon ve Numune Ürün Teslimlerinin Fatura veya Fatura Benzeri Belgeye Bağlanması Gerekiyor Güray Öğredik

İş Güvencesi (Feshin Geçerli Nedene Dayandırılması) Hakkında Yargı Kararları Işığında Hatırlatıcı ve Uyarıcı Bilgiler Güray Öğredik

Yeniden Değerleme Oranı Nasıl Hesaplanmaktadır, 2007/2. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı ve ÜFE Endeksindeki Artış Oranı Yüzde Kaç Olmalıdır? Güray Öğredik

Grup Şirketleri Arasında Kredi Aktarımında Örtülü Kazanç, Örtülü Sermaye, Katma Değer Vergisi ve Muhasebe Güray Öğredik

Amortisman Tablolarının Kontrolü Güray Öğredik

Ticari Kâr Olmasına Rağmen Vergi Karşılığı Nedeniyle Hesap Döneminin Zararla Sonuçlanması Güray Öğredik

Yabancı Bir Şirketin Türkiye'deki İştirak Hisselerini Elden Çıkarması Halinde Vergileme Güray Öğredik

Şirket Aktifinde Kayıtlı Arsanın Kat Karşılığı Müteahhide Verilmesi Güray Öğredik

Yıllık Ücretli İzin Süreleri Hakkında En Çok Sorulan Üç Soru Güray Öğredik

Geçici Vergi Beyanında (Sözde Bilmeden Özde Bilerek) Muhasebe Hatası Yapılarak Vergi Tasarrufu Sağlamanın Cezası Var mı? Güray Öğredik

Motorlu Taşıtlar Vergisini Daha Az Ödeme İmkanı Olduğunu Biliyor musunuz? Güray Öğredik

Kur Farklarının Fatura Edilmesi ve Muhasebeleştirilmesi Güray Öğredik

Ücretli İhbar Tazminatı Ödeyerek Derhal İşten Ayrılabilir mi? Kadın İşçi Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılırken İhbar Süresine Uymak Zorunda mıdır? Güray Öğredik

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında 2007 ve 2008 Yıllarında Alınana ATİK'ler GVK Gç. Md. 69/b Kapsamında Yatırım İndirimine Tabi Olabilir mi? Güray Öğredik

Mali Tatil Demek, "Tatil" Demek Değildir!... Güray Öğredik

KDV Oran İndirimleri Sonrası Sürekli Gündeme Gelen İki Soru Güray Öğredik

Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odalarına Ödenen Kayıt Ücreti, Yıllık Aidat ve Munzam Aidatlar Güray Öğredik

Fazla Mesai Ücretinin Hesaplanması Hakkında Örnekler (İş Kanunu Madde 41, 46, 47) Güray Öğredik

KDV Sirküleri Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki "Fason İş" Kavramına Tartışmasına Son Veriyor Güray Öğredik

Değişen KDV Oranları Işığında Bazı Düşünce, Tespit ve Önerilerimiz Güray Öğredik

Geçmiş Dönemlere Ait Olan Ancak Ödemesi Cari Dönemde Yapılacak Ücretlerin Ödendiği Dönemdeki Vergi Tarifesine Göre mi Yoksa Ait Oldukları Dönemlerdeki Vergi Tarifelerine Göre mi Vergi Kesintisine Tabi Güray Öğredik

KDV İade Alacağının Mal veya Hizmet Satın Alınan İşletmelerin Vergi Borçlarına Mahsuben Kullandırılmasında Muhasebe İşlemleri Güray Öğredik

Sorumlu Sıfatıyla KDV Beyanının Pişmanlıkla Verilmesi Halinde KDV İndirim Zamanı ve Muhasebe Kayıtları Güray Öğredik

Ar-Ge Harcamalarının Gider veya Maliyet Olarak Muhasebeleştirileceği Dönem Güray Öğredik

Finansal Kiralamada Faiz ve Kur Farkı Muamması (Gider mi Maliyet mi?) Güray Öğredik

5520 Sayılı K.V.K.'nun 5/1-e Bendi Kapsamında Satışı Yapılacak Gayrimenkuller Hakkında Özellik Arz Eden Durumlar, Düşünce ve Önerilerimiz. Güray Öğredik

Kurumların Tasfiyesi Sonuçlanan veya İflası Kapanan (Hukuken Ortadan Kalkan) İştiraklerindeki Ortaklık Payları ve Alacaklarının Ticari Kazançlarının Tespitinde İndirim Olarak Yeri Güray Öğredik

Tasfiyesi Tamamlanan Firmalar Özsermaye Hesaplarına Ait Enflasyon Farkları İçin Vergi mi Ödemek Zorundalar? Güray Öğredik

Uygulamada Sıkça Kullanılan ve "Sondan Başa" Olarak Adlandırılan Götürü Bir Maliyet Yöntemi ve Muhasebe Kayıtları Güray Öğredik

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Düzenlemesinde Yanıtlanması Gereken Bazı Sorular Erkan Yetkiner

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Belgelendirme Erkan Yetkiner

Elektronik Posta Yolu İle Alınan Fatura Gider Olarak Kaydedilebilir mi? Güray Öğredik

Şirket Aktifinde Kayıtlı Arsanın Kat Karşılığı Müteahhide Verilmesi Güray Öğredik

Amortismanlar Tekdüzen Hesap Planı Gereği Aylık Olarak Muhasebeleştirilmelidir Güray Öğredik

Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulmuş Amortismana Tabi Olmayan İktisadi Kıymetlerin Elden Çıkarılması/Satışı Sonucunda Zarar Olması Durumunda Zarara Etki Eden 2003 Yılı Enflasyon Düzeltmesinin K.K.E.G. Güray Öğredik

Bütçe ve Raporlama Amacıyla Kaydı Yapılan Ücret Konusu Maliyet Gider Karşılıklarının Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Hesaben Ödeme Kavramı Açısından İncelenmesi ve Ücret Tevkifatının Yapılacağı Zama Güray Öğredik

İndirilemeyecek KDV'nin Hangi Hallerde Gider, Maliyet veya Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Olarak Dikkate Alınacağı ve Özellik Arz Eden Durumlar, Öneriler Güray Öğredik

Yurt Dışındaki Fiyat İndirimi İthalde KDV Matrahında ve İndiriminde Değişiklik Olarak Değerlendirilebilir mi? (Bir Muktezanın Analizi) Güray Öğredik

K.V.K. Madde 5/1-e Kapsamında Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnasında Tapu Harcı Ödemeleri Güray Öğredik

Bütçeleme Gider Karşılıkları - Ücretlerde Hesaben Ödeme ve Stopaj Sorunu Güray Öğredik

Farklı Takvim Yıllarında Elde Edilen Kâr Paylarına İlişkin Olarak Ortaya Çıkan Özellikli Durumlar Güray Öğredik

Türkiye'de Çalışan Yabancıların İkamet, Vergi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Durumlarının İncelenmesi Güray Öğredik

Vergi İncelemesi Sırasında Ortaya Çıkan Matrah Farkının, Vergi Aslının ve Vergi Cezalarının Muhasebeleştirilmesi Üzerine Öneriler Güray Öğredik

İştiraklerdeki Özvarlık Enflasyon Farklarının Sermayeye İlavesi Sonucu Elde Edilen Bedelsiz Hisse Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Özellik Arz Eden Durumlar Güray Öğredik

Yıl İçinde Ödenen Geçici Vergi ve Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin Mahsubu Neticesinde Ödenecek Geçici Vergi Çıkmasa Dahi Eksik Beyan Yapılan Geçici Vergi Dönemine İlişkin Düzeltme Beyannamesi Veril Güray Öğredik

Yıllık Beyanda Mahsup Edilemeyen (Devreden) Geçmiş Dönem Vergi Alacağının Mahsubu Yoluyla Cari Dönem Geçici Vergilerinin Ödenmesi ve Cari Dönemde Yeniden Oluşan Vergi Alacağı ve Muhasebesi Güray Öğredik

Yurt Dışındaki Satıcının Fiyat İndirimi İthalde KDV Matrahı ve İndiriminde Değişiklik Olarak Değerlendirilebilir mi? Güray Öğredik

İnternet Ortamındaki Reklam Ve Tanıtım Amaçlı İlanlar İle Web Sitelerine İlan Ve Reklam Vergisi Açısından Bir Bakış Güray Öğredik

Kâr Paylarının Farklı Takvim Yıllarında Elde Edilmesi Halinde Vergi Tevkifatı Ve Beyan Sorunları Güray Öğredik

KİTAP: VERGİSEL YÖNDEN STOKLARIN DENETİMİ VE RANDIMAN ANALİZİ Güray Öğredik

İlan ve Reklam Amaçlı Her Türlü Broşürler ve Kataloglar İlan ve Reklam Vergisine Tabi, Biliyor musunuz? Güray Öğredik

Yabancı Ortağa Kâr Dağıtımı Güray Öğredik

Yıllık Beyanname Üzerinde Hesaplanan Gelir veya Kurumlar Vergisinden Mahsup Edilen Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin ve Geçici Vergilerin Nakden veya Mahsuben İadesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususla Güray Öğredik

İade Alınan Makine ve Teçhizat Aynı Müşteriye KDV 13/d Kapsamında Tekrar Satılabilir mi? Güray Öğredik

Vergi Denetimlerinde Adat Yöntemiyle Faiz Hesaplanması ve Muhasebe Kayıtları Güray Öğredik

Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Yer Alan Faizlerin Ve Kur Farklarının İktisadi Kıymetin Maliyet Bedeline Dahil Edilmesi Gerekli Midir? Güray Öğredik

Yatırım İndiriminde İktisadi Bütünlük Güray Öğredik

Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Elektronik İşlemler Ile İlgili Yapılan Yeni Düzenlemeler Erkan Yetkiner

Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Politikaları: Oecd Deneyimlerinden Neler Öğrenilebilir? Erkan Yetkiner

Kabahatler Kanunu Ve Bu Kanuna Göre Uygulanacak İdarı Yaptırımlar Erkan Yetkiner

Limanlar Ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi Ve Genişletilmesi İşlerinde KDV Erkan Yetkiner

Gemi Ve Yat İşleten Mükelleflere 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili İle Sağlanan Vergisel Avantajlar Erkan Yetkiner

E- Belge, E- Kayıt, E- Defter, E- Beyanname, E- Denetim Erkan Yetkiner

Yapım İşleri İle Birlikte Yapılan Hizmetlerde Katma Değer Vergisi Tevkifatı Ve Uygulamada Karşılaşılan Bazı Sorunlar Erkan Yetkiner

Kabotaj Hattında Faaliyette Bulunan Deniz Araçlarının Akaryakıt Kullanımında Özel Tüketim Vergisi Erkan Yetkiner

Gelir Vergisi Tarifesindeki Oran Değişikliği Asgari Ücretin Net Tutarını Azaltabilir Mi? Güray Öğredik

KDV 17/4-G Kapsamında Hurda Ve Atık Metal, Plastik, Kağıt, Cam Teslimleri, Kısmi İstisnalarda KDV İndirim İptali Ve Muhasebe Kayıtları Güray Öğredik

Aynı Yıl İçinde Yeni Bir Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Alınması Durumunda Sabit Kıymet Yenileme Fonu Ayrılabilir mi? Güray Öğredik

Azalan Bakiyeler Usulünde Binek Otmobilde Ayrılmayan Kıst Amortisman Tutarının Ne Şekilde İşleme Tabi Tutulacağı ve Muhasebesi Güray Öğredik

Ücretlilerde Vergi İndirimi (İadesi) Uygulamasında Karşılaşılan Özellikli Bazı Durumlar Güray Öğredik

Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Amortisman Güray Öğredik

Yurt Dışındaki Kurumlarla (Dar Mükellef Kurumlar) Olan İlişkilerde Kur Farklarının ve Avans Ödemelerinin KVK Md.24 (Kurumlar Vergisi Tevkifatı) ve KDVK Md.9 (KDV Sorumluluğu) Açısından İncelenmesi Güray Öğredik

Bir Mali Müşavir Kendi Vergi Beyannamelerini İmzalayabilir ve Vergi Levhasını Tasdik Edebilir mi? Güray Öğredik

Maddi Olmayan Duran Varlık Kavramı Açısından Web Sitesi İle İlgili Harcamalar ve Taslak Halindeki Yeni Türk Ticaret Kanunu Güray Öğredik

Binanın Yıkılarak Yenisinin Yapılmasında Değerleme Ve Yatırım İndiriminde Müştemilat Kavramı Güray Öğredik

Enflasyon Düzeltmesinin 2005 Yılına Bazı Etkileri Ve Şirketlerde Asgari Sermaye Artırımı İle Hisse Senetlerinin Asgari İtibari Değerlerinin Değişimi Konuları Hakkındaki Düşüncelerimiz Güray Öğredik

Faiz Giderleri ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi ile KDV İndirimi Açısından Finansal Kiralama İşlemlerinde Özellik Arz Eden Durumlar Güray Öğredik

Otomotiv Plazalarında Müşteri İlişkileri, Pazarlama Ve Servis Amacıyla Kullanılan Binek Otomobillerinin Vuk Md. 320 (Kıst Amortisman) Ve Gvk Md. 19 (Yatırım İndirimi) Açısından İncelenmesi Ve Esas Faa Güray Öğredik

Tasdiki Zorunlu Defterlerin A4 Kağıdında Tutulup Tutulamayacağı Güray Öğredik

Alacağın Temliki Sözleşmelerinin Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 257/2 Tevsik Zorunluluğu Açısından Değerlendirilmesi Güray Öğredik

Araştırma Geliştirme Harcamalarının Gider Veya Maliyet Olarak Ticari Kazancın Tespitinde Dikkate Alınacağı Dönem Güray Öğredik

İrtibat Büroları Güray Öğredik

Vakıflar Ve Vakıf İktisadi İşletmelerinin Vergi Mevzuatı Açısından İncelenmesi Güray Öğredik

Marka Değerlemesi Ve Amortismanı Erkan Yetkiner

Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanununa Göre İlaç Tanıtım Giderlerinin Mahiyeti Erkan Yetkiner

Kamuya Ait Elektrik Üretim Tesislerinin İşletme Hakkının Özel Sektör Şirketlerine Devrinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Erkan Yetkiner

Finansal Kiralama (Leasing) Şirketlerinde Gelir Vergisi Kanunu Madde 19 Kapsamında Yatırım İndirimi İstisnası Uygulaması Güray Öğredik

Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasında Reel Olmayan Finansman Maliyetlerinin (Rofm) Hesaplanmasında Özellik Arz Eden Durumlar Güray Öğredik

YTL – Sıfırsız Hayat Daha Kolay! Leon Coşkun

Vergi Tatilinin (Tax Holıdays) Doğrudan Yabancı Yatırımların Teşvikindeki Yeri Erkan Yetkiner

Performans Derecelendirme Bildiriminin Getirdikleri Erkan Yetkiner

Gıda Bankacılığı (Food Bankıng) Ve Vergisel Teşvikler Erkan Yetkiner

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu İle Yabancı Yatırımlara Getirilen Yeni Düzenleme Erkan Yetkiner

4842 Sayılı Kanuna Göre İşlenmiş Altın Alım-Satımı Ve İmali İle İştigal Eden Mükelleflerde Ticari Kazancın Tespiti Erkan Yetkiner

Bankalar Kanunu'nun 14. Maddesinin 3. Ve 4. Bentleri Uyarınca Bankaların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devrinin Ortaklık Hakları Açısından Sonuçları Erkan Yetkiner

A.B.D Vergi İdaresince Kullanılan Beyanname Seçim Ve Vergi İnceleme Yöntemleri Erkan Yetkiner

YMM Ve Vergi Denetim Elemanlarının Yetki Ve Sorumlulukları Erkan Yetkiner

Dünya Pazarlarında Nasıl Başarılı Olunabilir Erkan Yetkiner

Vergi Cennetleri'nin Sunduğu Bazı Vergi Ve Yatırım Avantajları Erkan Yetkiner

Vergi Cennetleri Ve Yabancı Sermayenin Vergi Cenneti Ülkeleri Seçme Nedenleri Erkan Yetkiner

A.B.D. de İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişlerde Kullanılan Temel Ödeme Yöntemleri Erkan Yetkiner

Kayıt Dışı Ekonominin Vergilendirilebilmesine Yönelik Öneriler Erkan Yetkiner